söndag 24 mars 2013

Värnskatten och Trollkarlen från Oz

Författarna till boken ”Svenska citroner”, Sven-Olof Daunfeldt och Fabian Wallen kritiserar i en Brännpunktsartikel i dagens SvD slutsatserna rörande värn skatten som den moderata arbetsgruppen ”Ansvar för ekonomin och full sysselsättning” redovisar i sin slutrapport som finns att läsa på sidan http://www.moderat.se/sites/default/files/attachments/ansvar_for_ekonomin_och_sysselsattning.pdf Daunfeldts och Wallens beskrivning om hur värnskatten infördes är korrekt och visar på riskerna med att införa tillfälliga icke tidsbegränsade skatter. . De framför också de ofta redovisade nationalekonomiska argumenten mot våra höga marginalskatter. Om detta är de dock inte oeniga med den moderata arbetsgruppen som i sin rapport skriver ” Givet våra tydliga ambitioner att genomföra skattelättnader för låg- och medelinkomsttagare och för förstärkt välfärd samt utgångspunkten att reformutrymmet är begränsat, gör vi i dag bedömningen att värnskatten inte kommer att kunna avskaffas under kommande mandatperiod. Värnskatten som är en extra skatt på studier och entreprenörskap och skadlig för företagande och framväxten av nya jobb bör dock avvecklas på sikt. Ett eventuellt framtida borttagande av värnskatten kräver att prioriterade fördelningspolitiska reformer och andra viktiga skattereformer har genomförts.” Jag kommer under början av april på personlig inbjudan från generalsekreteraren för OECD Angel Gurría att delta i en workshop som OECD arrangerar tillsammans med the Ford Foundation på temat ”Inclusive growth”. I inbjudan lyfter generalsekreterare Gurría fram utvecklingen vi ser i många länder där samhällen slits isär och där ojämn fördelning av tillväxtens frukter hämmar tillväxten. OECD har återkommande i sina årliga rapporter om de svenska skatterna påtalat vikten av att Sverige sänker sina höga marginalskatter. På senare tid har dock råden från OECD allt mer kommit att betona vikten av att fokusera på tillväxthämmande skattekilar i inkomstskatten. OECD är en organisation med mycket nationalekonomisk expertis och som ofta uppfattas vara en stark förespråkare för marknadsekonomiskt grundade reformer. Det finns således stöd från tung ekonomisk expertis för den moderata arbetsgruppens slutsatser avseende skattepolicy när det gäller frågan om det dessutom är bra politik så avgörs den som bekant av väljarna och där får vi resultatet först 2014. Jag har svårt att se att Alliansen med Moderaterna kommer att utmanas av ett regeringsalternativ som kommer att erbjuda lägre marginalskatter för höginkomsttagare under nästa mandatperiod än vad den moderata arbetsgruppen gör i sin rapport. När det gäller workshopen om Inclusive growth får jag anledning att återkomma, jag har ombetts att bidra med ett skriftligt debattinlägg på valfritt tema. Jag valde at skriva om den sociala rörlighetens betydelse för ”Inclusive growth” och utbildningssystemets centrala roll i att åstadkomma social rörlighet. Jag skickar gärna mitt workshopinlägg till alla av bloggens läsare som så önskar. Daunfeldt och Wallen avslutar sin debattartikel med att framföra att de tror att Anders Borg kommit fram till sin slutsats rörande prioriteringsordningen rörande reformer för att han likt lejonet i Trollkarlen från Oz var i avsaknad av en egenskap. Jag delar inte deras uppfattning utan tycker som jag framfört ovan att det finns goda argument för den prioriteringsordning som arbetsgruppen redovisat, med detta menar jag dock inte att den som likt Daunfeldt och Wallen förordar en annan prioriteringsordning för ändringar av inkomstskatten skulle vara i avsaknad av de egenskaper som lejonet och Dorothys två följeslagare var.

2 kommentarer:

Paul Lindquist sa...

Varför en skatt som är skadlig för samhällsekonomin och som de flesta oberoende bedömare menar inte minskar statens inkomster ska prioriteras ner är obegripligt.

Likaså att redan nu bestämma att det inte finns möjlighet att genomföra en sådan reform de närmaste 6 åren. Det innebär i så fall att på 12 år klarar inte Alliansen av att genomföra en reform alla partier är eniga om.

Detta handlar inte om nationalekonomi eller OECD utan politisk taktik.

Göran Pettersson sa...

Ligger nog en del i det.
Däremot bör man ta dynamiska beräkningar som inte bygger på evidens med ett par nypor salt.