söndag 24 mars 2013

Värnskatten och Trollkarlen från Oz

Författarna till boken ”Svenska citroner”, Sven-Olof Daunfeldt och Fabian Wallen kritiserar i en Brännpunktsartikel i dagens SvD slutsatserna rörande värn skatten som den moderata arbetsgruppen ”Ansvar för ekonomin och full sysselsättning” redovisar i sin slutrapport som finns att läsa på sidan http://www.moderat.se/sites/default/files/attachments/ansvar_for_ekonomin_och_sysselsattning.pdf Daunfeldts och Wallens beskrivning om hur värnskatten infördes är korrekt och visar på riskerna med att införa tillfälliga icke tidsbegränsade skatter. . De framför också de ofta redovisade nationalekonomiska argumenten mot våra höga marginalskatter. Om detta är de dock inte oeniga med den moderata arbetsgruppen som i sin rapport skriver ” Givet våra tydliga ambitioner att genomföra skattelättnader för låg- och medelinkomsttagare och för förstärkt välfärd samt utgångspunkten att reformutrymmet är begränsat, gör vi i dag bedömningen att värnskatten inte kommer att kunna avskaffas under kommande mandatperiod. Värnskatten som är en extra skatt på studier och entreprenörskap och skadlig för företagande och framväxten av nya jobb bör dock avvecklas på sikt. Ett eventuellt framtida borttagande av värnskatten kräver att prioriterade fördelningspolitiska reformer och andra viktiga skattereformer har genomförts.” Jag kommer under början av april på personlig inbjudan från generalsekreteraren för OECD Angel Gurría att delta i en workshop som OECD arrangerar tillsammans med the Ford Foundation på temat ”Inclusive growth”. I inbjudan lyfter generalsekreterare Gurría fram utvecklingen vi ser i många länder där samhällen slits isär och där ojämn fördelning av tillväxtens frukter hämmar tillväxten. OECD har återkommande i sina årliga rapporter om de svenska skatterna påtalat vikten av att Sverige sänker sina höga marginalskatter. På senare tid har dock råden från OECD allt mer kommit att betona vikten av att fokusera på tillväxthämmande skattekilar i inkomstskatten. OECD är en organisation med mycket nationalekonomisk expertis och som ofta uppfattas vara en stark förespråkare för marknadsekonomiskt grundade reformer. Det finns således stöd från tung ekonomisk expertis för den moderata arbetsgruppens slutsatser avseende skattepolicy när det gäller frågan om det dessutom är bra politik så avgörs den som bekant av väljarna och där får vi resultatet först 2014. Jag har svårt att se att Alliansen med Moderaterna kommer att utmanas av ett regeringsalternativ som kommer att erbjuda lägre marginalskatter för höginkomsttagare under nästa mandatperiod än vad den moderata arbetsgruppen gör i sin rapport. När det gäller workshopen om Inclusive growth får jag anledning att återkomma, jag har ombetts att bidra med ett skriftligt debattinlägg på valfritt tema. Jag valde at skriva om den sociala rörlighetens betydelse för ”Inclusive growth” och utbildningssystemets centrala roll i att åstadkomma social rörlighet. Jag skickar gärna mitt workshopinlägg till alla av bloggens läsare som så önskar. Daunfeldt och Wallen avslutar sin debattartikel med att framföra att de tror att Anders Borg kommit fram till sin slutsats rörande prioriteringsordningen rörande reformer för att han likt lejonet i Trollkarlen från Oz var i avsaknad av en egenskap. Jag delar inte deras uppfattning utan tycker som jag framfört ovan att det finns goda argument för den prioriteringsordning som arbetsgruppen redovisat, med detta menar jag dock inte att den som likt Daunfeldt och Wallen förordar en annan prioriteringsordning för ändringar av inkomstskatten skulle vara i avsaknad av de egenskaper som lejonet och Dorothys två följeslagare var.

lördag 23 mars 2013

Fallande bostadspriser hämmar Nederländernas ekonomi.

The Economist skriver i veckans nummer om den svaga ekonomiska utvecklingen i Nederländerna. IMF:s ekonomer identifierar hushållens förväntningar och relativt låga konsumtion som de avgörande faktorerna bakom den svaga ekonomiska utvecklingen. Skälet till hushållens pessimism härleds till fallande bostadspriser. Nederländerna har under de senaste decenniet haft en stark bostadsmarknad med stora prisuppgångar, nu har dock trenden vänt och priserna gick ned 6% förra året och de har fallit med 16,6% från toppnoteringen. En av anledningarna till att man fick så här uppblåsta priser står att finna i skattereglerna, bostadsräntor har varit fullt avdragbara mot inkomst av tjänst vilket i många fall gett en avdragseffekt på hela 52%. Vad finns det som talar emot att vi får se en liknande utveckling i Sverige? Utformningen av de svenska ränteavdragen gör att vi troligen inte kommer att få se samma utveckling som i Nederländerna utan snarare en stabilisering av bostadspriserna runt nuvarande nivå. Det är endast de första 100000 i räntor som är avdragsgilla med 30% därutöver är avdragseffekten endast 21%. Genomsnittspriset för en villa i Stor-Stockholmsområdet är nu uppe i 3,921 miljoner och en bostadsrätt i samma område är uppe i 2,366 miljoner. Det innebär att hushåll med bara en räntebetalare redan vid en ränta på 3,0 % får reducerade ränteavdrag och en marginalavdragseffekt på 21% för lån på en genomsnittsvilla belånad upp till bolånetaket. För en genomsnittlig bostadsrätt slår hushållet med en lånebtalare i avdragstaket vid en räntesats på 5,0% För hushåll med två räntebetalare nås avdragstaket vid 6 % för villa respektive 10,0 % för bostadsrätten. Denna avdragsbegränsning torde medföra att vi undviker det nederländska scenariot.

tisdag 19 mars 2013

Kloka modifieringar från eurogruppen

Eurogruppen har undergårdagskvällen enats omde modifieringar på krispaketet till Cypern som jag förutspådde i gårdagens blogginlägg. Jag tycker att detta är mycket lovande och hanteringen av cypernkrisen kan komma att visa sig vara en historiskt viktig uppgörelse inom eurosamarbetet. Nederländerna och Tyskland ha rejält satt ned foten. Ekot

måndag 18 mars 2013

Befriande klarspråk från statsministern

I Agenda visade Fredrik Reinfeldt exempel på varför han har det välförtjänt överlägset starkaste stödet bland väljarna när det gäller frågan om vem de har störst förtroende för som statsminister. Med pondus stod han upp för två grundläggande principer som måste råda samtidigt i en rättsstat, "lagen gäller och överträdelser accepteras inte och beivras" samt "lagen gäller lika för alla". Att han dessutom var klok och kylig nog att inte låta sig lockas att lägga sig i polisens operativa arbete var ytterligare ett exempel på vad som gör honom särdeles lämplig för ämbetet han innehar. DN

Modifieringar kommer att behövas

I gårdagens blogginlägg hyllade jag eurogruppens krisuppgörelse med Cypern. Berömmet kvarstår även om jag tror att uppgörelsen kommer att behöva modifieras så att den träffar med bättre precision. Gissningsvis måste engångsskatten på mindre tillgodohavanden reduceras. Det viktiga är dock att inflytandet från ryska oligarker med kremlkoppling över en medlemsstat i EU upphör. SvD DN

lördag 16 mars 2013

Tyskland stoppar den kravlösa ekonomiska eftergiftspolitiken

Cypern har utgjort ett rejält problem för EU. Inte bara att landet styrdes av en kommunistisk president dessutom var det ryska inflytande över medlemsstaten betydande. Det är därför lovande att Eurogruppen fått igenom så långtgående krav för att genomföra det krispaket man nu godkänt för Cypern. Engångsskatten på banktillgodohavanden inklusive de ryska är en tydlig kraftdemonstration. Förhoppningsvis är detta ett tecken på att Eurogruppen under sin nederländske ordförande påhejad av Tyskland ochmed stöd av bland annat Finland slagit in på en ny linje och att den kravlösa ekonomiska eftergiftspolitiken är på väg att mönstras ut. Ekot SvD

lördag 2 mars 2013

Vad var det jag sa?

Med risk för att framstå som dryg så väljer jag att låta dagens blogginlägg utgöras av en länk till ett inlägg jag gjorde för knappt ett år sedan. http://dinledamot.blogspot.se/2012/03/daligt-baddat-for-eftertradaren.html