torsdag 19 november 2015

Analys och genomtänkt agerande utesluter inte handlingskraft


Obeslutsamhet och uraktlåtenhet att handla ligger en chef mera till last än misstag i fråga om val av medel." Är ett av de mest citerade avsnitten ur Arméreglemente II från 1963. Avsnittet beskriver ledarskap i krig. Samtidigt som uttrycket är applicerbart på fler situationer än just krigets mer direkta ledarskap är det viktigt att beslutsfattare inser vilken beslutssituation de befinner sig i. Efter terrordåden i Paris har det utbrutit något av en tävlan bland politiker att göra bombastiska utspel om insättandet av militära resurser av olika slag utan att dessförinnan någon djupare analys genomförts av konsekvenserna på kort och lång sikt. För politiska beslutsfattare är jag benägen att förse ARII uttrycket med följande tillägg. När du av politiska skäl känner stort behov av att sätta in militära maktmedel beakta följande innan du rusar åstad, uraktlåtenhet att tänka innan beslut fattas på strategisk nivå kommer ofta surt efter och betalas inte sällan av dem som har att genomföra verksamheten.

söndag 1 november 2015

Bolunds politiska aktivism hotar pensionssystemet


Den miljöpolitiske finansmarknadsministern har hittills varit min favorit bland de miljöpartistiska ministrarna. Men nu trampar han över rejält. Med sitt utspel om AP-fonderna i dagens SvD offrar han pensionssystemets buffert på det miljöpolitiska altaret. Istället för att AP-fondernas placeringar ska göras utgående från vad som bäst främjar syftet med fonderna d.v.s. vara en buffert i pensionssystemet pläderar han för att fondernas placeringar ska politiseras.