onsdag 30 juli 2008

Igår skrattade nejsägarna gott!

I förrgår skrev jag ett blogginlägg om FRA:s anmälan till JK. Det lilla inlägget har redan ”förärats” 25 stycken kommentarer samt otaliga länkningar. Många bloggare på nejsidan skrattade också gott under gårdagen då det stod klart att den anmälda bloggen saknade utgivningsbevis och därför inte åtnjöt särskilt grundlagsskydd då detta innebar att anmälan inte skulle behandlas av JK till vilken den lämnats. I dag skriver också många ledarskribenter om FRA:s anmälan och flera spekulerar över generaldirektören för FRA:s avsikter med att lämna anmälan till JK. Jag vet inte vilka överväganden Ingvar Åkesson gjort när han lämnade anmälan men jag kan bara konstatera vilket resultatet blivit så här långt samt resonera om den fortsatta händelseutvecklingen.

FRA har ett ansvar för att den information man hanterar behandlas med den sekretess som föreskrivs. När en hemlig handling upprättad av FRA missbrukas såsom nu skett så är det enligt min uppfattning helt nödvändigt att myndigheten reagerar. En kommande polisutredning får påvisa vem som gjort sig skyldig till överträdelsen, om det skett hos FRA eller hos den myndigheten som fått handlingen.

När det gäller det faktum att anmälan lämnades till JK och inte till åklagaren så kan jag bara konstatera att detta ledde till att JK klargjorde bloggens juridiska status och att anmälan därefter lämnades vidare. Om anmälan hade lämnats direkt till åklagaren hade det troligen utbrutit en diskussion om huruvida bloggen var grundlagsskyddad och att en polisutredning skulle vara en otillbörlig eftersökning av källor.

Många bloggare och ledarskribenter ansåg igår att Ingvar Åkessons agerande PR-mässigt hade varit ett fiasko. Nu är det väl inte den viktigaste egenskapen för en bra generaldirektör för FRA att han är PR-mässig. För egen del tycker jag att det är avsevärt bättre om han är noga med att hans myndighet upprätthåller en hög standard i sin huvuduppgift och dessutom på ett säkert sätt hanterar sekretessbelagd information. Om han underlåtit att anmäla när en hemlig handling upprättad vid myndigheten missbrukades så skulle det ha funnits skäl till kritik. När det gäller det PR-mässiga är jag inte heller säker på att ledarskribenterna har rätt att fokus på ordföranden i frihetsfrontens Henrik Alexandersson stärker nejsidans sak.

Jag står kvar vid min tidigare bedömning. Ju längre debatten om FRA pågår desto svårare kommer Mona Sahlin att få med att internt inom socialdemokraterna försvara sin FRA-kritiska linje. När nejsidan alltmer kommer att förknippas med piratpartiet och frihetsfronten så kommer socialdemokraternas nuvarande ställningstagande att framstå som alltmer kortsiktigt och populistiskt. Det kanske är dags för någon självständig journalist att formulera ett antal frågor till socialdemokraternas försvars- och säkerhetspolitiker.

SvD DN
_____________
Twingly
Andra bloggar om:

Äldrevården viktigaste ungdomsfrågan

Gårdagens artikel på DN Debatt om de skenande vårdkostnaderna har rönt stor uppmärksamhet på landets ledarsidor. Det är bra, denna fråga är en stor framtidsfråga ur ett antal olika perspektiv. Jag skulle till och med vilja sträcka mig så långt som att säga att äldrevårdsfrågan är en av de allra viktigaste ungdomsfrågorna. Om vi inte ganska omgående tar tag i frågan så kommer dagens ungdomar att hamna i en ohållbar situation då de både ska betala för sina barns skolgång och de skenande äldrevårdskostnaderna. Problemet går inte att lösa med en enskild lösning utan det krävs att ett antal politikområden reformeras. Den första viktiga åtgärden är att minskar andelen av vår levnadstid då vi inte arbetar och bidrar till vår egen och andras försörjning. Trenden med att vi kommer igång på arbetsmarknaden senare och lämnar den tidigare måste brytas. Det finns redan nu positiva signaler om att den förändringen är på gång. Två viktiga reformer som Alliansregeringen sjösatt bidrar till den positiva förändringen. Den ena gäller skolan där inriktningen är att man i större utsträckning än idag ska göra rätt på första försöket. Istället för att först låta eleven misslyckas på en gymnasieutbildning för att därefter genomföra en ny i komvux regi så utformas gymnasieskolan till att bättra motsvara elevens förutsättningar och arbetsmarknadens krav. Den andra viktiga förändringen är att ändra attityden till arbete efter 65 års ålder. Här är införandet av ett dubbelt jobbskatteavdrag en viktig reform som tydligt markerar att samhället är positivt till att den som kan och vill arbetar kvar efter fyllda 65.

Utmaningen med en åldrande befolkning är på inget sätt unikt för Sverige. Flera av länderna på kontinenten står i många stycken inför ännu större utmaningar. I ett avseende har Sverige kommit väldigt långt i reformeringen av systemet, jag tänker då på pensionssystemet. I denna veckas avsnitt av ”Den politiska talradion – dinledamot.se” så talar vi just om pensionssystemet. Gäst i programmet är den moderate riksdagsledamoten Mats G Nilsson. Mats är moderaternas representant i den arbetsgrupp som ”vårdar” fempartiuppgörelsen om pensionerna.

Du startar radioprogrammet genom att trycka på playknappen på spelaren här under. Programmet startar efter cirka 30 sekunder.

DN HD Dagen
_____________
Twingly
Andra bloggar om:

tisdag 29 juli 2008

Ytterligare ett försök från en outtröttlig?

Gun Svensson som skriver under signaturen Farmor Gun gillade inte när jag liknade FRA:s sökrobot vid en knarkhund. Jag har därför skrivit en liten artikel där jag gör en annan beskrivning av sökroboten. Ju mer jag studerar kommentarerna på bloggen desto mer konfunderad blir jag. Hur kommer det sig att alla dessa individer som i många fall verkar paniskt rädda för FRA till synes helt lugnt använder hotmail och gmail. De verkar på intet sätt vara oroade för att deras e-post på sina långa resa på ospecificerade vägar kan bli läst av någon obehörig. I vissa fall bottnar givetvis motståndet mot FRA-lagen i ett allmänt ultraliberalt eller anarkistiskt synsätt. Men det stora flertalet av motståndarna till lagen tror jag ändå tycker att det är rätt att vi har en stat med vissa gemensamma funktioner.

Här följer min lilla artikel. Jag förväntar mig inte att den ska medföra att några från motståndarlägrets hårda kärna ändrar uppfattning.
*******************************
Försvarsunderrättelsetjänsten är en viktig del i skyddet av det svenska samhället mot yttre hot. Under den senaste tiden har den varit utsatt för en intensiv attack från en brokig skara motståndare. Eftersom frågan är av stor betydelse för Sverige och vår säkerhet så tänker jag inte ducka för debatten.

FRA-lagen innebär att elektronisk kommunikation som passerar över Sveriges gräns skannas av en dator på jakt efter ett antal väl definierade sökbegrepp. Detta görs för att hitta yttre hot mot vårt samhälle. Jag jämförde processen med när en knarkhund sniffar på försändelser i syfte att finna knark. Gun Svensson skriver i förra veckans Norrtelje Tidning att den jämförelsen är korkad. Hennes invändning verkar vara att hunden ju kan ta reda på vad som finns i försändelserna utan att behöva öppna dem och läsa texten. Jag medger att knarkhunden och FRA:s sökrobot inte är exakta kopior av varandra även om jag tycker att liknelsen fungerar bra just som det den är, en liknelse. Men låt mig därför erbjuda Gun Svensson en annan beskrivning om vad FRA-lagen innebär. Idag har de flesta datorer som är uppkopplade mot Internet någon typ av virusskydd. Detta är ofta utformat som ett sökprogram som automatiskt söker igenom inkommande data på jakt efter skadlig programkod som datavirus, trojaner och spionprogram. Virusskyddet styrs av ett antal väl utvalda sökbegrepp och bidrar till att skydda våra datorer. På ett liknande sätt är FRA-lagen tänkt att fungera. Med hjälp av avancerade sökbergrepp söks den elektroniska kommunikationen som passerar Sveriges gräns igenom. Först i de fall sökroboten varnar och den elektroniska kommunikationen även berör utländska förhållanden så kommer FRA:s operatörer att granska kommunikationen. FRA-lagen innebär alltså inte att FRA:s personal kommer att sitta och läsa vår e-post.

Det är ett intrång på den personliga integriteten att FRA:s dator tillåts söka igenom min e-post som jag skickar utomlands. Men intrånget och är enligt min mening litet och helt rimligt med det syfte som lagen har. All lagstiftning är en avvägning mellan olika intressen. Jag anser att FRA-lagen har en bra balans mellan samhällets behov av skydd mot yttre hot och skyddet av den personliga integriteten.

Göran Pettersson, m
Riksdagsledamot
_____________
Twingly
Andra bloggar om:

Arbetslinjen viktig för välfärden

Professor emeritus Anders Klevmarken, Uppsala universitet, och professor Björn Lindgren, Lunds universitet lyfter i en artikel i dagens DN upp en av samhällets stora framtidsutmaningar. I takt med att vi lever allt längre, vilket i grunden är positivt, utsätts välfärdssystemen för stora påfrestningar. Man kan givetvis dra olika slutsatser av befolkningsstatistiken men alla borde inse att det redan nu är hög tid att vidta åtgärder. Författarna ger några exempel på åtgärder som skulle mildra effekterna av förändringarna. Om fler arbetade längre så skulle försörjningsbördan för den arbetande delen av befolkningen inte behöva öka lika dramatiskt. Här har regeringen redan vidtagit åtgärder. Genom att jobbskatteavdraget endast gäller för förvärvsinkomster samt att personer över 65 år får dubbelt jobbskatteavdrag så är det idag mycket ekonomiskt fördelaktigt att förlänga sitt arbetsliv. Den minskade rätten till skatteavdrag för pensionsförsäkringar verkar också i denna riktning. Ett annat förslag är satsning på förebyggande hälsovård. Här tror jag att hela Sverige har mycket att lära av Halland och deras ”Vårdval Halland”. Genom att skapa ekonomiska incitament för vårdgivarna att hålla medborgarna friska så skapas en helhetssyn på hälsovården. Dessutom borde det även inom sjukvården finnas en effektiviseringspotential. Det är inte rimligt att i stort sett alla samhällssektorer idag är effektivare än för 50 år sedan men att man inom sjukvården istället behandlar färre patienter per läkare. Författarna lyfter också fram behovet av alternativ finansiering av hälso- och sjukvården. Detta är politiskt en mycket känslig fråga som man kommer att behöva ta tag i. Vad är det rimligt att man betalar för själv? Jag tror att de flesta av oss inte reagerar över att vi betalar själva för gymkort trots att detta skulle kunna räknas som förebyggande hälso- och sjukvård.

Utmaningen med en åldrande befolkning är på inget sätt unikt för Sverige. Flera av länderna på kontinenten står i många stycken inför ännu större utmaningar. I ett avseende har Sverige kommit väldigt långt i reformeringen av systemet, jag tänker då på pensionssystemet. I denna veckas avsnitt av ”Den politiska talradion – dinledamot.se” så talar vi just om pensionssystemet. Gäst i programmet är den moderate riksdagsledamoten Mats G Nilsson. Mats är moderaternas representant i den arbetsgrupp som ”vårdar” fempartiuppgörelsen om pensionerna.

Du startar radioprogrammet genom att trycka på playknappen på spelaren här under. Programmet startar efter cirka 30 sekunder.

SvD DN Sydsvenskan Dagen
_____________
Twingly
Andra bloggar om:

måndag 28 juli 2008

Konspirationsteorier försvagar nejsägarnas trovärdighet

FRA har JK-anmält den bloggare som publicerat ett hemligt dokument på Internet. Jag tycker att det är bra att ärendet för en juridisk behandling. Rubriceringen är misstänkt yttrandefrihetsbrott vilket torde vara ett rätt ovanligt brott. Anmälan är undertecknad av FRA:s generaldirektör Ingvar Åkesson. Han har i sin långa statliga karriär varit såväl domare som rättschef vid försvarsdepartementet så han torde veta vilka chanser han har för att vinna framgång med sin anmälan.

Någonting säger mig att ett stort antal bloggar nu kommer att spinna konspirationsteorier om det svenska rättsväsendet. Men ju grövre alla dessa påhopp blir desto mindre tror jag att nejsidans stöd från allmänheten blir.

Aftonbladet SvD DN Sydsvenskan HD Dagen
_____________
Twingly
Andra bloggar om:

fredag 25 juli 2008

Brown lägre än Bush

Det är inte bara i Sverige som sittande regering har problem med opinionssiffrorna. Läget för den brittiska regeringen under Gordon Brown är synnerligen prekärt. Vid gårdagens fyllnadsval i en valkrets i Glasgow så förlorade Labour sitt mandat. Valkretsen har varit rankad som Labours tredje starkaste valkrets i hela landet! Gordon Browns förtroendesiffror är nu nere på en rekordlåg nivå, endast 21 % anser enligt en färsk undersökning att han gör ett bra jobb. Även om undersökningarna inte är direkt jämförbara så är det intressant att konstatera att George W. Bush förtroende hos sina medborgare är nästan 50 % större (runt 30% av befolkningen har förtroende för presidentens sätt att sköta sitt uppdrag).

Om Gordon Brown lyckas sitta kvar som ledare för Labour så har han en rejäl uppförsbacke framför sig fram till valet som måste hållas senast 2010.
SvD DN
________________
Twingly
Andra bloggar om:

torsdag 24 juli 2008

President Bush om finanskrisen

På den inofficiella delen av en fundraiser uttalade sig president Bush om finanskrisen i USA. På sitt raka och okomplicerade sätt träffade han huvudet på spiken och dessutom med full kraft. Det är väl detta som har gjort honom till en populär politiker i Texas men snarast motsatsen i stora delar av Europa. Filmen som är inspelad med en mobiltelefon finns på
http://www.youtube.com/watch?v=_3KhvAAHXf8&feature=related

tisdag 22 juli 2008

Finanspolitik i semestertider

Det har blivit väldigt FRA-dominerat på bloggen under den senaste månaden. Jag sticker emellan med en debattartikel som jag hade publicerad i dagens Norrtelje Tidning.
_____________


EU:s finansministrar avundas Borg

I en debattartikel i Norrtelje Tidning (18/7) skrev Norrtäljes oppositionsråd Elisabet Björk tillsammans Med riksdagsledamoten Tommy Waidelich (s) om finanspolitik. Det är bra, landets finanser är grunden för den gemensamma välfärden.

De socialdemokratiska skribenterna hävdar att den höga inflationen beror på regeringens skattepolitik ett påstående som med en mycket välvillig tolkning kan tas för ett uttryck av okunskap. De försöker också få det att framstå som om Sveriges Riksbank delar deras uppfattning.
Riksbanken skriver i sin Penningpolitiska rapport 2008:2 publicerad den 3 juli på följande sätt. ”Att inflationen är hög beror främst på världsmarknadspriserna på energi och livsmedel ökat kraftigt. Men även ett allt högre inhemskt resursutnyttjande de senaste åren har bidragit till stigande inflation.” Senare i rapporten konstaterar Riksbanken att en stor del av inflationen förklaras av utvecklingen av oljepriset. Riksbankens bedömning stärks också av att inflationstakten i jämförbara länder i Europa ligger på liknande nivå som i Sverige.
Men vad döljer sig då bakom Riksbankens ord om ”ett allt högre resursutnyttjande” och hur skulle situationen ha sett ut om socialdemokraterna hade vunnit valet. Den mest inflationsdrivande faktorn i resursutnyttjandet är bristen på arbetskraft. Alliansregeringen har under sina två år i regeringsställning fokuserat på att öka utbudet av arbetskraft, det vill säga förmått fler att vilja ta ett arbete.
Detta har genomförts genom att införa ett jobbskatteavdrag för den som arbetar. Den som är villig att arbeta efter att ha fyllt 65 år har fått ett dubbelt jobbskatteavdrag.
Dessutom har alliansregeringen stramat åt bidragssystemen och beslutat om en aktivare rehabiliteringspolitik allt i syfte att minska utanförskapet och öka antalet som är med och bidrar till den allmänna välfärden. Denna politik tillsammans med högkonjunkturen har medfört att Sverige i dag har fler än någonsin som förvärvsarbetar och därigenom försörjer sig själva och dessutom genom sina skatter betalar för allas välfärd.
Hur hade det sett ut om socialdemokraterna vunnit valet och genomfört sina vallöften? Till att börja med hade socialdemokraterna höjt ersättningarna för dem som inte arbetade. Rikligt med forskning visar att om man får nästan lika mycket betalt för att jobba som att vara hemma så minskar motivationen att ta ett jobb. Socialdemokraternas politik skulle alltså ha bidragit till att ytterligare höja resursutnyttjandet och därigenom inflationen. Socialdemokraterna skulle också under rådande högkonjunktur ha behållit fler från arbetskraften i olika Ams-projekt. Även detta skulle ha bidragit till att minska arbetskraftsutbudet och öka inflationen.
Slutligen så skulle socialdemokraternas politik med att ”förtidspensionera” ungdomar ytterligare ha minskat arbetskraften med känt resultat. Alliansregeringens politik gör att det lönar sig att arbeta och leder till att fler svenskar än någonsin försörjer sig via eget arbete. Socialdemokraternas bidragspolitik hade lett till såväl högre inflation som mindre pengar i plånboken för Sveriges arbetande befolkning.
I sin artikel skriver Elisabet Björk och Tommy Waidelich även om fastighetsskatten, till den frågan får jag anledning att återkomma.
Avslutningsvis några ord om regeringens finanspolitik. Det råder stor finansiell oro i världen. Flera bedömare hävdar att världen inte upplevt något liknande sedan 1930-talet. Detta märks av även i Sverige.
Den finansiella oron medför att bankernas risk vid utlåning har ökat och detta i sin tur medför att de har höjt sina priser det vill säga sitt räntepåslag vid utlåning.
Tack vare de senaste årens framsynta budgetpolitik så står svenska staten ovanligt väl rustad för att möta de finansiella orostiderna. Finanspolitiken som förts av finansminister Anders Borg har gjort att Sverige går in i lågkonjunkturen med stora överskott i statens finanser. De flesta av Europas finansministrar avundas Sverige.

Göran Pettersson, m
ledamot av finansutskottet

_____________
Twingly
Andra bloggar om:

måndag 21 juli 2008

Så var det med det!

Jag har i tidigare inlägg varit kritisk till massmedias bristande granskning av olika utspel i FRA-frågan. Många medier likställde polisanmälan mot FRA med att myndigheten hade överträtt lagen. När åklagarmyndigheten nu väljer att inte ens inleda en förundersökning så borde det finnas en och annan rosa kind på tidningsredaktionerna.
SvD Sydsvenskan
_____________
Twingly
Andra bloggar om:

Lite politisk underhållning som omväxling

Ett antal bloggar har uppmärksammat JibJab:s roliga filmsnutt om den amerikanska valkampanjen. Jag undrar när vi får se något liknande i Sverige.
Send a JibJab Sendables® eCard Today!

SvD

lördag 19 juli 2008

Vem lämnar råd till Mona Sahlin?

FRA:s generaldirektör Ingvar Åkesson har idag åter en klarläggande artikel i SvD. Åkesson utnämndes till generaldirektör för FRA av den socialdemokratiska regeringen och nästan alla som kommit i kontakt med honom, liksom jag, uppfattar honom som en synnerligen kompetent och oförvitligt statstjänsteman. Situationen som uppstått för FRA är dock mycket allvarlig och beklaglig. Rykten, lögner och tyckande blandas ihop till en soppa och stora delar av pressen sprider med glädje soppan vidare utan några större krav på granskning och källkritik. På den politiska scenen är det också rena cirkusen. Socialdemokraterna låter sig i denna fråga styras av en oansvarig Thomas Bodström och försvars- och säkerhetspolitikerna har sprungit och gömt sig. Detta öppnar fältet på den borgerliga sidan för alliansens primadonnor. Är det verkligen så att utformningen av den strategiska underrättelsetjänsten ska dikteras av Frederick Federley och Birgitta Ohlsson? Det har talats mycket om hur partipiskan har använts inom Alliansen. Men vad är det som får socialdemokratiska försvars- och säkerhetspolitiker att sitta tysta som möss och tillåta att den strategiska underrättelsetjänsten åsamkas den ena allvarliga skadan efter den andra? Är det någon i ansvarig ställning som beaktar vad detta innebär för Sverige som trovärdig samarbetspartner. Jag vet att vänsterpartiet skulle jubla om Sveriges möjligheter till underrättelsesamarbete spolierades, men vad säger ansvariga inom socialdemokraterna? Är det en utveckling som man vill ha? I sådana fall ser vi nu en helt ny socialdemokratisk försvars- och säkerhetspolitik. Är det ett medvetet val?

Jag skrev i förrgår att jag trodde att det då aktuella folkpartiutspelet kunde bli vändpunkten i debatten. Jag har kvar den övertygelsen och gårdagen innehöll en del signaler som stärker åsikten. Folkpartiet talar om att man ska lyssna på dessa kloka råd som kommer ifrån Birgitta Ohlsson, men samtidigt så markeras det tydligt från försvars- och säkerhetspolitikern Allan Widman att de ställda kraven är oförenliga med underrättelsetjänst och verkar tyda på att man inte förstått vad frågan handlar om. Gårdagens signaler från regeringen var också mycket tydliga, underrättelsetjänst är inte brottsutredning. Därför är det orimligt att använda rättsväsendets regelverk på underrättelsetjänsten. Detta är en åsikt som jag har förfäktat här på bloggen under en längre tid.

Podradiosändningar om FRA SvD Brännpunkt Aftonbladet DN DN Dagen

_____________
Twingly
Andra bloggar om:

fredag 18 juli 2008

Anna Köning Jerlmyr gästar den politiska talradion


I veckans avsnitt av den politiska talradion dinledamot.se samtalar jag och Jacob med riksdagsledamoten Anna Köning Jerlmyr. Anna tittar tillbaka på sina två år i riksdagen samt berättar om vad sig förväntar sig av mandatperiodens andra halvlek.

Du startar radioprogrammet genom att trycka på playknappen på spelaren här under. Programmet startar efter cirka 30 sekunder.

________________
Twingly
Andra bloggar om:

Podradio om FRA

Jag och Jacob Birkeland har under de senaste månaderna spelat in tre olika program om signalspaningslagen. Programmen finns lagrade och går att spela upp genom att klicka på länkarna här nedanför. Det går också att nyttja spelaren i marginalen till höger. Stega fram med fast forward tangenten intill du funnit rätt program.

Almedalsseminariet om FRA

Extra avsnitt av dinledamot.se om FRA (2008-07-01)

Ordinarie avsnitt av dinledamot.se om FRA (2008-06-27)
________________
Twingly
Andra bloggar om:

FRA igen

Motståndarna till lagen har anfört att den maskinella skanningen av trafiken på jakt efter vissa sökord är att jämställa med en massavlyssning av all telefon- och eposttrafik. Vidare anser man att denna skanning endast ska få genomföras mot brottsmisstänkta. Underrättelsetjänst handlar dock inte om att utreda brott utan om att inhämta underrättelser. Men låt mig ge ett par exempel. Om en knarkhund tillåts sniffa på alla försändelser som kommer in i landet är det givetvis en kränkning av alla oss som inte ägnar oss åt narkotikasmuggling, men jag tycker att det är en bra balans. Om ett analysinstrument används för att undersöka all post för att se att det inte sker spridning av biologiska stridsmedel t.ex. mjältbrandsbakterier så är det givetvis en kränkning av oss alla, men jag tycker att det är bra. Varför är det då orimligt att FRA skannar trafiken på jakt efter spridning av massförstörelsevapen?

torsdag 17 juli 2008

Vändpunkt i ”FRA-frågan”?

Jag tror att det mycket väl kan vara så att ”Birgitta Ohlsson-upproret” mot regeringen blir början på vändningen i FRA-frågan. Nu ökar insatserna och nu måste även Mona Sahlin bekänna färg. Hittills har hon taktiskt kunnat sitta still i båten och plocka popularitetspoäng. Nu synas korten och hennes ställningstagande kommer att ha betydelse. Går hon på Birgitta Ohlsson linjen och därigenom i grunden ändrar förutsättningarna för svensk underrättelsetjänst eller lyssnar hon till sina försvars- och säkerhetspolitiker och förhindrar den utvecklingen.
riksdagens hemsida kan man se i vilka utskott de sex folkpartisterna verkar som nu sägs vara beredda att riva upp ”FRA-lagen”, det är en tankeväckande läsning.
SvD Sydsvenskan Aftonbladet DN

onsdag 16 juli 2008

Olika frågor, olika svar

Idag redovisar SKOP sin första opinionsundersökning efter det uppmärksammade FRA-beslutet. SKOP har ställt frågan ”Vilket parti tycker du bäst om i rikspolitiken?” Moderaterna fick i undersökningen 23,0 % vilket är en nedgång med 3,2 procentenheter. När Demoskop genomförde sin första undersökning efter FRA-beslutet fick moderaterna 24,4 % vilket var en ökning med 2,4 procentenheter. Frågan Demoskop ställde var ”Vilket parti skulle du rösta på om det var riksdagsval idag?”
Givetvis ska man ta varje enskild mätning med en nypa salt, särskilt så här i semestertider. Men det är ändå intressant att observera de stora skillnaderna i resultat mellan de två mätningarna. Många moderata väljare är för tillfället missnöjda med sitt parti men de avser ändå inte att rösta på något annat. Denna tolkning stämmer också bra med den undersökning som Sifo gjort som visade att runt 1 procentenhet av de moderata väljarna övervägde att byta parti pga FRA-frågan. Med tanke på att i stort sett alla borgerliga ledarskribenter är mycket kritiska mot regeringens syn på försvarsunderrättelsetjänsten kan man tycka att det resultatet är sensationellt.

SvD DN
__________________________________________
Twingly
Andra bloggar om:

tisdag 15 juli 2008

Emigrera till Kina!

Jag roade mig med att titta efter hur besökarna hittat bloggen. I ett fall hade besökaren använt Google och sökt efter frasen "emigrera till Kina". Min blogg var då Googles första val! Sidan som rankades högst för frasen är http://dinledamot.blogspot.com/2008/07/frgor-och-svar-del-1.html

I en kommentar till inlägget framförs att Sverige med FRA-lagen blir ett mer utvecklat kontrollsamhälle än Kina och Nordkorea. Min kommentar var att jag inte befarar att särsklit många svenskar kommer att emigrera till Kina pga "FRA-lagen".

Tillbaka till 70-talet med Mona Sahlin

Under sitt tal i Almedalen gjorde Mona Sahlin ett uttalande som inte fick så stor uppmärksamhet men som jag tror kommer att bli historiskt. Hon lämnade besked inte bara för sig själv utan för socialdemokraterna. Frågan rörde den svenska säkerhetspolitiken och hennes ord löd: "Aldrig ett Natomedlemskap". Jag undrar vad de mer moderata krafterna inom socialdemokraterna anser om det kategoriska uttalandet? Jag skriver idag om detta och några andra reflektioner från Almedalen i en debattartikel i Norrtelje Tidning.
________________
Twingly
Andra bloggar om:

måndag 14 juli 2008

Kollektiv förmaning

I en krönika på SvD:s ledarsida avkrävs jag som röstade ja till "FRA-lagen" att förklara mig. Det är Sofia Nerbrand från tidningen NEO som står bakom kravet. Jag har under de senaste månaderna ägnat mer tid till att kommunicera mina ställningstaganden i denna fråga än till övriga riksdagsfrågor tillsammans. Jag undrar verkligen om redaktören har tagit del av min argumentation för lagen innan hon delade ut den kollektiva förmaningen. Är det måhända så att den indivdualistiska förespråkaren Sofia Nerbrand föredrar att behandla andra som kollektiv?

I övrigt hänvisar jag till tidigare inlägg här på bloggen och podradioinspelningarna.

SvD

”There you go again!”

Riksdagen fattade den 18 juni efter ett års vilandeförfarande beslut om den så kallade ”FRA-lagen”. Riksdagen gav dessutom regeringen i uppdrag att återkomma med ytterligare lagförslag för stärkande av skyddet av den personliga integriteten. Men detta verkar inte vara tillräckligt för alla folkpartister. Trots att flera av dem tidigare röstat för förslag som haft svagare integritetsskydd kritiserar fyra fp-riksdagsledamöter tillsammans med tre fd fp-partiledare riksdagsbeslutet på dagens DN Debatt. Det verkar som om folkpartiet är på väg tillbaka till den kultur som rådde under tidigare borgerliga regeringar. Istället för att delta i regeringen som en lagspelare verkar frestelsen till att spela solo blivit för stark.

För den som är intresserad av sakfrågan rekommenderar jag FORTES seminarium från Almedalsveckan. Seminariet hade en kvalificerad panel som på ett bra sätt beskrev frågan ur flera olika perspektiv. Du kan nu höra stora delar av seminariet via "Den politiska talradion - dinledamot.se". Du startar radioprogrammet genom att trycka på playknappen på spelaren här under. Programmet startar efter cirka 30 sekunder.

Uppdatering 07-14 11:40
Under seminariet kommenterar statssekreteraren vid Försvarsdepartementet hur regeringen kommer att agera med anledning av utslaget i Europadomstolen.

DN SvD Dagen Aftonbladet
Aftonbladet 2

________________
Twingly
Andra bloggar om:

söndag 13 juli 2008

Det är inte resursförbrukningen som är målet!

Inte sällan värderas politiken utifrån hur mycket resurser man förbrukar inom respektive politikområde. Det är ett rätt inskränkt perspektiv. Givetvis är det enkelt att göra politiska utspel där man visar att man prioriterar ett särskilt politikområde genom att förse det med mer pengar. Givetvis är verksamheterna beroende av ekonomiska medel men för att få en bra verksamhet krävs väldigt mycket mer. Det är också viktigt att skattebetalarnas pengar används effektivt. Om svensk industri inte hade verkat i en hård industriell konkurrens är jag övertygad om att den inte hade varit lika effektiv som idag. Hur gör man då för att flytta fokus från resursförbrukning till leverans? Ett sätt är att staten med sina uppföljande myndigheter Riksrevisonen, Ekonomistyrningsverket (ESV) med flera genomför granskningar. En sådan granskning ska nu ESV göra av polisen. Det är bra, det har kommit många signaler om att polisens problem inte enbart beror på den ekonomiska tilldelningen av skattemedel.

Under Almedalsveckan representerade jag moderaterna i ett seminarium om bistånd. Seminariet utvecklades närmst till ett samlat angrepp på moderaterna. Det som var den utlösande signalen var att jag ifrågasatte det kloka i att ha resursförbrukningen (1 %-målet) som det tydligaste målet för biståndspolitiken. Expressen skriver idag om biståndspolitiken och anger just seminariet där jag deltog. Tyvärr tror jag inte att de var närvarande i publiken under seminariet. Det hade varit intressant att höra deras recension av förre folkpartiledaren Bengt Westerbergs hätska försvar av resursförbrukningspolitiken.
SvD Expressen
________________
Twingly
Andra bloggar om:

lördag 12 juli 2008

FRA-seminarium i Almedalen


Under Almedalsveckan hölls ett välbesökt seminarium om FRA-frågan. Seminariet hade en mycket kvalificerad panel som på ett bra sätt beskrev frågan ur flera olika perspektiv. Du kan nu höra stora delar av seminariet via "Den politiska talradion - dinledamot.se". Du startar radioprogrammet genom att trycka på playknappen på spelaren här under. Programmet startar efter cirka 30 sekunder.
SvD Sydsvenskan
________________
Twingly
Andra bloggar om:

fredag 11 juli 2008

Inga överraskningar i år?

Alldeles strax bär det av till Anders Borgs ekonomiska seminarium. Äntligen är det dags för det finanspolitik! Det ska bli intressant att höra vad Swedbanks Cecilia Hermansson har att säga om konjunkturutvecklingen och orsaken till den höga inflationen. Jag tänkte spela in seminariet men på grund av överföringskapaciteten så dröjer det nog till lördag kväll innan programmet finns tillgängligt här på bloggen. Vi har också haft lite tekniska problem med FRA-seminariet så även det kommer att finnas tillgängligt först på lördag. Dagens huvudattraktion är givetvis statsministerns tal i Almedalen. För egen del avslutas programmet med ett samtal om politik och etik i domkyrkan. Det är tre präster varav en är Helle Klein som står för "utfrågningen". Tidigare i veckan har det varit mycket folk i kyrkan då bl.a. Mona Sahlin repektive Mara Wetterstrand har frågats ut. Jag befarar dock att "Göran Pettersson" in fyller domkyrkan en fredag 22.00!

DN

torsdag 10 juli 2008

Riksdagens dilemma

Jag har i tidigare blogginlägg och i podradion kommenterat riksdagens svårigheter med att debattera ett ämne som försvarsunderrättelstjänst. Inom statsförvaltningen genomgår de tjänstemän som hanterar hemliga uppgifter en säkerhetsprövning av säkerhetspolisen. Motsvarande prövning görs inte av riksdagsledamöterna. Bakgrunden till detta är att ledamöterna är valda och att folkets vilja inte ska överprövas av någon myndighet. Detta leder dock till att det uppstår en stor försiktighet med att delge riksdagsledamöterna sekretessbelagd information. När det gäller FRA-frågan och värderingen av den strategiska underrättelsetjänstens värde har denna komplikation blivit mycket tydlig. Jasidan hade givetvis haft enklare att debattera om man hade kunnat redovisa konkreta aktuella fall där underrättelsetjänsten hade varit till nytta för Sverige. Men om man gjort detta så hade man samtidigt skadat underrättelsetjänstens framtida möjligheter. Det samma gäller frågan om inhämtningsmetoder. Ja-sidan har därför tvingats genomföra debatten med ena armen bunden bakom ryggen.

SvD

onsdag 9 juli 2008

FRA-seminarium i Almedalen


Idag hölls ett välbesökt seminarium om FRA-frågan. Seminariet hade en mycket kvalificerad panel som på ett bra sätt beskrev frågan ur flera olika perspektiv.

SvD SvD SvD Aftonbladet

måndag 7 juli 2008

Rookie i Almedalen

Den senaste dryga veckan har jag låtit FRA-frågan totalt dominera bloggen. Det har varit en intensiv period med runt 4000 besök och många kommentarer. Det som varit extra roligt är att det extrainsatta podradioavsnittet om FRA-frågan på en vecka haft nästan 1000 lyssnare! Idag bär det av till Almedalen och i och med det kommer bloggen att handla om ett antal politikområden. För egen del är det första gången som jag besöker Visby i samband med politikerveckan. Jag kommer att sitta i panelen vid tre evenmang. På tisdag ska jag tillsammans med bland andra Gudrun Schyman debattera fördelarna med monarki respektive republik, du kan ju försöka gissa vem av oss som företräder vilken åsikt. På torsdag deltar jag i en debatt om biståndet med bland andra ordföranden för Röda Korset Bengt Westerberg. Slutligen på fredag kväll blir det ett samtal om politik och etik. Samtalet hålls i Visby domkyrka och leds av Helle Klein.
Jag och Jacob kommer att göra ett försök att spela in de olika evenemangen och lägga ut dem som podsändingar här på bloggen.

lördag 5 juli 2008

Läs Expressens artikel och Per Gudmunson blogg

Expressen har idag ett mycket bra chat med IT-experten Per Hellqvist. Jag delar i allt väsentligt hans bedömningar när det gäller de tekniska möjligheterna och svårigheterna. Jag anser dock att underrättelsetjänsten har ett stort strategiskt värde och av den anledningen kommer jag till en annan övergripande slutsats än Per Hellqvist. Artikeln föreslås till läsning!
Expressen
Uppdaterad 080706
Läs också Per Gudmunsons blogg

Podradio om FRA

Tack för att du besöker min blogg. Här finner du ett specialavsnitt av den politiska talradion dinledamot.se. Hela programmet handlar om FRA-frågan och är speciellt avsett för dem som sänt mig sina åsikter via Expressens mejlformulär. I programmet beskriver jag hur jag resonerat i frågan och värderar argumenten som använts i debatten. Dessutom redovisar jag i slutet av programmet hur jag tycker att e-post kan och bör användas för att förbättra kommunikationen mellan väljare och förtroendevalda.

Du startar radioprogrammet genom att trycka på playknappen på spelaren här under. Programmet startar efter cirka 30 sekunder.

Läs vad Carl Bildt skriver om FRA

Har FRA manipulerat opinionsundersökningen?

Så kom då den första opinionsundersökningen efter FRA-beslutet. Demoskops undersökning är genomförd 25 juni till 1 juli det vill säga efter riksdagsbeslutet och mitt under den intensivaste FRA-debatten. Resultatet visar att det inte har gått att uppmäta någon flykt från moderaterna. Istället ökar moderaterna med 2,4 procentenheter till 24,4 %. Man ska inte dra för stora växlar på en enskild undersökning. Mycket tyder dock på att tidigare genomförda undersökningar om väljarnas benägenhet att byta parti pga FRA-frågan har legat rätt. Här på bloggen är det många som har ifrågasatt mitt omdöme när jag skrivit att en majoritet av de moderata väljarna är för lagen. Dagens opinionsundersökning snarast stärker mig i min uppfattning. Nu väntar jag bara på att kommentarerna ska strömma in med olika konspirationsteorier rörande Demoskops mätning. Jag kan bara upplysa om att undersökningen är genomförd på uppdrag av tidningen Expressen.

SvD Expressen
________________
Twingly
Andra bloggar om:

Frågor och Svar del 2

Här följer ett batteri av frågor och svar. Jag har koncentrerat mig på frågorna som berör varför jag tycker som jag gör. Avseende mer detaljerade frågor av faktakaraktär om lagen och FRA hänvisar jag till regeringens respektive FRA:s hemsidor. Jag ber er också att reflektera över mina praktiska möjligheter att besvara allas följdfrågor. I vissa fall får vi nog bara konstatera att vi har kommit till olika slutsatser. Jag förväntar mig inte att du som är en engagerad och övertygad motståndare till lagen ska ändra uppfattning i sakfrågan. Likaså tror jag mig under det senaste dryga åren tagit del av och beaktat alla viktiga invändningar mot lagen. Denna sida med frågor och svar får därför ses mer som en redovisning över hur jag resonerat.

Fråga: Tror Sveriges riksdagsmän och kvinnor att terroristerna är så dumma att de skickar mail till varandra som inte är kodade?
Svar: Jag vet inte vad varje enskild riksdagsledamot tror. För egen del tror jag att det förekommer krypterad trafik av olika kavlitet. Det är dock lite talande att underrättelsetjänst heter intelligence på engelska.

Fråga: Varför finns det behov av signalspaning när hotet mot Sverige är så lågt?
Svar: Underrättelsetjänsten syftar bland annat till att ta reda på främmande makters dispositioner och intentioner. Detta är information som är viktig för att utröna vilket hotet mot Sverige är och att kunna vidta lämpliga motåtgärder. Behovet av en bra underrättelsetjänst är på vissa sätt ännu viktigare idag när Sverige har relativt tidigare låg beredskap mot yttre hot. Hotbilden är idag dessutom i många stycken mer komplex under kalla kriget.

Fråga: Det här kommer att bli mycket dyrt hur kan du försvara kostnaderna?
Svar: Jag sitter i finansutskottet och får nog anses vara en budgethök dvs jag är inte den som lättvindigt spenderar skattepengar. Jag anser dock att en satsning på en bra underrättelsetjänst inkluderande signalspaning är ett kostnadseffektivt sätt för att stärka vårt skydd mot yttre hot.

Fråga: Kan du ge konkreta aktuella exempel på när Sverige har haft nytta av signalspaningen?
Svar: Den här frågan belyser mycket bra problemet med hela den här debatten. De som har kunskap att svara på frågan är av sekretesskäl förhindrade att besvara den. Men som jag sagt tidigare så anser jag att det är klokt att satsa på en bra underrättelsetjänst.

Fråga: Tror du att signalspaningslagen skulle ha kunnat förhindra morden på Olof Palme och Anna Lindh?
Svar: Nej jag tror, och här vill jag betona att det är vad jag tror och inte vet, att de båda morden är begångna av ensamma gärningsmän utan koppling till främmande makter.

Fråga: Hur ser du på utbyte av underrättelseinformation med andra stater?
Svar: Jag är positiv till underrättelseutbyte när det gynnar svenska säkerhetsintressen och inte skadar svenska medborgares intressen.

Fråga: Hur känner du själv inför att FRA ska läsa dina mejl?
Svar: Lagen innebär inte att FRA ska läsa privat mejl. Däremot ska man spana mot filtrerad information. Så jag har personligen inga problem med signalspaningslagen.

Fråga: Hur tror du Sverige kommer att lösa sina underrättelsebehov om riksdagen river upp signalspaningslagen?
Svar: Troligen blir vi mer beroende av underrättelser inhämtade av andra länders underrättelsetjänster. Redan idag pågår omfattande spaning mot elektronisk kommunikation. Detta beroende medför att vi får en minska självständighet och att vi riskerar att påverkas av det urval av underrättelser vi förses med.

Podradio om FRA

Tack för att du besöker min blogg. Här finner du ett specialavsnitt av den politiska talradion dinledamot.se. Hela programmet handlar om FRA-frågan och är speciellt avsett för dem som sänt mig sina åsikter via Expressens mejlformulär. I programmet beskriver jag hur jag resonerat i frågan och värderar argumenten som använts i debatten. Dessutom redovisar jag i slutet av programmet hur jag tycker att e-post kan och bör användas för att förbättra kommunikationen mellan väljare och förtroendevalda.

Du startar radioprogrammet genom att trycka på playknappen på spelaren här under. Programmet startar efter cirka 30 sekunder.

Läs vad Carl Bildt skriver om FRA

________________
Twingly
Andra bloggar om:

Frågor och Svar del 1

Här följer ett batteri av frågor och svar. Jag har koncentrerat mig på frågorna som berör varför jag tycker som jag gör. Avseende mer detaljerade frågor av faktakaraktär om lagen och FRA hänvisar jag till regeringens respektive FRA:s hemsidor. Jag ber er också att reflektera över mina praktiska möjligheter att besvara allas följdfrågor. I vissa fall får vi nog bara konstatera att vi har kommit till olika slutsatser. Jag förväntar mig inte att du som är en engagerad och övertygad motståndare till lagen ska ändra uppfattning i sakfrågan. Likaså tror jag mig under det senaste dryga åren tagit del av och beaktat alla viktiga invändningar mot lagen. Denna sida med frågor och svar får därför ses mer som en redovisning över hur jag resonerat.

Fråga: Hur kan du rösta emot din övertygelse och dina väljare?
Svar: Jag röstar efter min övertygelse. Jag anser det rätt att göra signalspaningslagen teknikneutral. Signaltrafik i etern och i nätet bör jämställas. Dessutom innebär lagen att det införs ytterligare instanser för att stärka den parlamentariska insynen. När det gäller mina väljare så följer jag av princip inte slaviskt vad de för tillfället tycker i en enskild fråga. Däremot är deras åsikter en viktig parameter när jag fattar mina beslut. I just denna fråga verkar det dock som om de väljare som röstat på mitt parti och på mig personligen är för lagen och alltså tycker lika som jag har röstat. De två opinionsundersökningar som har presenterats har båda visat att en majoritet av de moderata väljarna stöder signalspaningslagen och inte anser att den ska rivas upp.

Fråga: Har du tänkt någon tanke själv eller upprepar du bara vad du fått order om att säga?
Svar: Den som känner mig lite bättre än frågeställaren tror jag inte skulle funnit någon som helst anledning att ställa den frågan. Givetvis tänker jag själv. Men detta är också typiskt för debatten. Den som röstade nej lyfts upp som innehavare av hög personlig integritet och kunskap. Även om de bara följde sin partilinje eller likaså om de bara hörsammade högljudda protester.

Fråga: Inser du inte att lagen är fel när ni får 6,6 miljoner mejl?
Svar: Nej, jag tycker på intet sätt att de 6,6 miljoner mejlen visar att lagen är fel. Mejlinflödet har varit synnerligen stort och under min tid i riksdagen så tror jag inte att jaghar ägnat så här mycket tid till en enkild fråga utanför mitt utskott (finansutskottet). Men trots de många mejlen och den uppmärksamhet de har fått så måste man se till fakta bakom protesterna. Under mandatperioden har det genomförts liknande upprop i olika frågor. Om jag inte missminner mig så samlade namninsamlingarna mot förändringarna i A-kassan respektive sjukförsäkringen samt uppropet mot bensinskatten avsevärt fler undertecknare.

Det är inte 6,6 miljoner medborgare som har protesterat utan cirka 35 000 som valt att fylla i Expressens automatiska formulär. Jag som har tittat lite närmare på de 35 000 angivna e-postadresserna har dessutom kunnat konstatera att många är kopior, ett antal är uppenbart ren blugg (t.ex. GD FRA, statsministern etc) i några fall är adresserna plockade från andra personer. 35 000 är en hög siffra men låt mig göra några jämförelser. Runt 5000 personer valde att skriva på en protestlista mot att tullen skulle ta bort ett antal tjänster i Kapellskär. Detta trots att denna namninsamling endast genomfördes i Norrtälje. Över 1000 personer protesterade mot att barnavdelningen skulle byta lokaler inom Norrtälje stadsbibliotek. 35 000 är cirka 0,3 % av Sveriges befolkning.

Fråga: IT-industrin kommer att flytta från Sverige om lagen införs, vad säger du om det?
Svar: Jag tror att detta är enormt överdrivet. Liknande lagar respektive regler finns i länder som USA, Storbritannien och Tyskland. Jag kan bara konstatera att många av världens viktigaste IT-företag finns i just dessa länder.

Fråga: Införs lagen blir Sverige en diktatur som Kina och Nord Korea är och Sovjetunionen och Östtyskland var!
Svar: Jag anser att denna jämförelse är totalt missvisande och saknar det mesta av proportioner. Liknande lagar respektive regler finns i länder som USA, Storbritannien och Tyskland.

Jag återkommer med ytterligare Frågor och Svar under dagen.

torsdag 3 juli 2008

Podradio om FRA


Tack för att du besöker min blogg. Här finner du ett specialavsnitt av den politiska talradion dinledamot.se. Hela programmet handlar om FRA-frågan och är speciellt avsett för dem som sänt mig sina åsikter via Expressens mejlformulär. I programmet beskriver jag hur jag resonerat i frågan och värderar argumenten som använts i debatten. Dessutom redovisar jag i slutet av programmet hur jag tycker att e-post kan och bör användas för att förbättra kommunikationen mellan väljare och förtroendevalda.

Skicka gärna kommentarer här på bloggen. Jag kommer under de närmaste veckorna ha svårt att svara på enskilda mejl då jag har kvar drygt 27 000 mejl från Expressenformuläret att besvara.

Uppdatering 07-04 06:40 - Jag har nu runt 8 000 mejl kvar att besvara och beräknar att vara klar lördag morgon. Tills dess får ny tyvärr vänta på mina svar på era kommentarer.

Uppdatering 07-04 17:57 - Nu tror jag att jag lyckats få iväg ett första mejl till alla 35000. Många har studsat, haft felaktiga adresser eller fastnat i olika former av mottagningsfilter. Nästa fas blir att läsa kommentarerna här på bloggen och formulera svar i form av ett nytt inlägg. Jag kommer att prioritera att svara på bloggen över att svara på enskilda mejl. På det sättet kan flera ta del av såväl frågeställningarna som mina svar. Sitt inte uppe i natt och spana på bloggen, svaren kommer först imorgonbitti.
För övrigt så uppmärksammar Expressen både bloggen och podradion. Det är väl så nära en tidning som Expressen kan komma ett erkännande om att man gjort fel.

Du startar radioprogrammet genom att trycka på playknappen på spelaren här under. Programmet startar efter cirka 30 sekunder.

Läs vad Carl Bildt skriver om FRA

________________
Twingly
Andra bloggar om:

onsdag 2 juli 2008

Svar på väg!

Det har varit en aktiv dag på bloggen. Jag har idag svarat på cirka 3000 av de cirka 35 000 mejl som kommit till mig. Det har glädjande nog lett till ett antal följdmejl (cirka 30) vilka jag försökt besvara. Det är teoretiskt omöjligt för mig att hinna besvara alls frågor individuellt. Därför tänkte jag ändra metod tills imorgon. En gång om dagen gör jag ett blogginlägg där jag svarar på de senaste frågorna samt sammanfattar debatten. Lämna gärna frågorna på bloggen så att alla kan läsa dem. Jag tänker försöka beta av cirka 3000 mejl om dagen. Nästa vecka blir det dock uppehåll i den hanteringen pga Almedalen. Det innebär att 35 000 svar kan ha gått ut lagom till att kräftfisket börjar.

tisdag 1 juli 2008

Podradio om FRA


Tack för att du besöker min blogg. Idag, 1 juli, har jag spelat in ett extra avsnitt av den politiska talradion dinledamot.se. Hela programmet handlar om FRA-frågan och är speciellt avsett för dem som sänt mig sina åsikter via Expressens mejlformulär. I programmet beskriver jag hur jag resonerat i frågan och värderar argumenten som använts i debatten. Dessutom redovisar jag i slutet av programmet hur jag tycker att e-post kan och bör användas för att förbättra kommunikationen mellan väljare och förtroendevalda.

Du startar radioprogrammet genom att trycka på playknappen på spelaren här under. Programmet startar efter cirka 30 sekunder.

Läs vad Carl Bildt skriver om FRA

________________
Twingly
Andra bloggar om: