tisdag 6 april 2010

Kommunernas ekonomi

När de extra anslagen till kommunerna diskuterades i höstas så påtalade jag vikten av dessa gjordes tillfälliga. Jag skrev om det här på bloggen http://dinledamot.blogspot.com/2009/08/viktigt-att-tillskotten-blir.html . Tillskotten till kommunerna var tänkta att kompensera för skattebortfallet som uppstod pga den snabbt uppkomna lågkonjunkturen. Nu ser prognoserna positivare ut och skatteintäkterna ökar, då är det också dags att ta bort kompensationen till kommunerna. Det är viktigt att Sveriges kommuner tar eget ansvar för sina finanser och ser till att deras verksamhet är anpassad till deras inkomster.
Det är enkelt att införa tillfälliga ekonomiska tillskott det krävs mycket mer för att se till att de blir just tillfälliga. Jag är mycket nöjd med att vi har en finansminister som har förståndet och modet att både gasa och bromsa.

SvD DI TV 4

7 kommentarer:

Jimmy Baker sa...

Alla kommuner använde inte de extra pengarna så som de var avsedda. Botkyrka till exempel.
http://jimmybaker.se/2010/04/botkyrka-nedatgaende-trend/

Ulrika Falk sa...

Jag håller med dig i sak om hur de extra statsbidragen ska hanteras, MEN - Du måste väl ändå hålla med om att beslutet är lite märkligt när KIs prognoser, som Borg hänvisar till, bygger på att det utlovade extra statsbidraget finns kvar?

Då blir man ju lite fundersam vad avsikten är med att dra tillbaka dem. Ska vi få ytterligare ett år där kommunerna tvingas spara, med uppsägningar till följd, och ett gäng Moderater som står och berömmer de goda finanserna medan välfärdstjänsterna försämras?

Johan Westerholm sa...

Göran

För att förtydliga Ulrikas kommentar:

Läs gärna den rapport Borg hänvisar till, "Konjunkturläget Mars 2010" och då särskilt sida 125:

"Kommuner och landsting klarar under prognosperioden balanskravet samtidigt som de kan möta efterfrågeökningen på äldreomsorg och vård. Detta är möjligt tack vare de resurstillskott som regeringen aviserade under 2009 och de ytterligare statsbidragshöjningar för 2011 som är en del av Konjunkturinstitutets prognostiserade finanspolitik.

I avsaknad av de beslutade och aviserade resurstillskotten och, för 2011, de av Konjunkturinstitutet därutöver prognostiserade statsbidragshöjningarna skulle kommunsektorn, i synnerhet landstingen, behöva göra stora anpassningar av verksamheten för att uppfylla balanskravet".

På ren svenska ingår i Konjunkturinstitutets prognos att stödet på 17 miljarder kvarstår under 2011, och till och med ökar med 1,5 miljarder [fotnot 90].

Kommentar?

mvh

Johan

Göran Pettersson sa...

Till Ulrika och Johan!
Tack för era bra och svåra frågor. Ni är båda två drivna skribenter och ni har båda goda chanser att bli viktiga lokalpolitiker i Norrtälje. Jag ser fram emot det även om jag, troligen till skillnad från er, hoppas att er roll blir oppostionens. Hur som helst är alla vinnare på att båda blocken har kunniga och insatta politiker. Ökad konkurrens ställer högre krav på oss alla.

Så över till frågan. Jag har läst om avsnittet i KI-rapporten som ni hänvisar till. Fotnoten är inte helt entydig men jag lutar åt den tolkning som Johan gör.

KI gör ett antal antaganden om vilken finanspolitik som kommer föras för att med dessa antaganden som grund göra prognoser. I vårpropositionen ges en inriktning av finanspolitiken för 2011 och först i budgetpropostionen kommer de slutliga beskeden. Min dagsbedömning är att finanspolitiken för 2011 kommer att vara expansiv i den storleksordningen som KI bedömer. Jag har inte sett/läst den hänvisning som ni säger att Anders Borg gjort och som ni tycker stämmer illa med KI:s bedömning.
Finansdepartementet meddelade också i sin skrivelse att man noggrant följer den ekonomiska utvecklingen inom kommunsektorn.
Resultaten för kommuner och landsting för inledningen av 2010 har på många håll visat på resultat över budget. Detta är också en parameter som måste vägas in innan staten beslutar om ytterligare statliga pengar till kommuner och landsting.
För vår egen kommun, Norrtälje, så tyder de första prognoserna på att kommunen kommer att göra ett stort överskott 2010 (över 2000:-/invånare).

Johan Westerholm sa...

Göran

Tack för ditt svar. Tyvärr kvarstår faktum att regeringen, i sina uttalanden hitintills (oaktat kattluckan om att följa utvecklingen noga), vill kapa utrymmet med minst 12 MDRSEK.

Det är fruktansvärt mycket pengar och motsvarar kanske 20 000 tjänster i "välfärdens kärna".

Jag bedömer för övrigt att du och jag kan ha ett lite spännande samtal om hur statsbidrag skulle kunna villkoras, jag har nämligen på känn att vi i det avseendet kanske inte står så långt från varandra. Tänker närmast på det exempel Jimmy tar upp.

mvh

johan

Göran Pettersson sa...

Johan!

Det är viktigt att veta vilken institution som har bäst kompetens inom vilket område. KI:s specialkompetens är makroekonomin.
När det gäller läget inom den kommunala ekonomin i Norrtälje för 2011 tycker jag att läget ser bra ut och det torde inte vara några problem att uppfylla balanskravet med minst bibehållen kvalitet i verksamheten och utan extrapengar från staten.
Jag är i grunden emot alla riktade bidrag till kommuner och landsting. I budgeten för 2010 var regeringens budget på den punkten (dvs lägst andel riktade pengar) vida överlägsen oppositionens alternativ.

Niklas Kolhammar sa...

Göran pettersson,
vad Johan Westerhom och Anders utbult inte gjort är att läsa HELA KJs rapport. Det står helt klart på sidan 58att: "Konjunkturinstitutet antar att den tillfälliga ökningen av statsbidragen på 10 miljarder kronor 2010 blir permanent och att kommunsektorn därutöver tillförs ytterligare 3,5 miljarder kronor 2011.”

Fotnoten Johan hänvisar till behöver inte betyda att just konjunkturstöd skall finnas kvar 2011. Bara att man fått konjunkturstöd 2010, och behöver 1.5 miljarder till i kommunstöd.

MVH

Niklas