fredag 17 juni 2011

Tydlighet skapar långsiktighet

Det finns ingen enkel lösning för att lösa ut det politskt-ekonomiska kaoset i Grekland. För att kunna vidta de nödvändiga åtgärderna krävs det en stark politisk ledning. Detta verkar inte det grekiska politiska systemet kunna leverera. Jag anser att det vore mycket olyckligt om Grekland ånyo ges förmåner utan att behöva leva upp till sina åtaganden. Om EU- och eruosamarbetet ska fungera får det inte råda några tveksamheter runt att ingångna avtal och överenskommelser gäller. Det finns en uppenbar fara för moral hazard om Grekland tillåts att vara kvar inom euron och EU om man inte fullföljer sina förpliktelser.

SvD SvD DN

Inga kommentarer: