måndag 8 december 2008

Prioritera rätt uppgift!

Anders Borg har just nu ett antal tuffa uppgifter. Det som fått mest uppmärksamhet i media är den uppgiften som jag tycker är minst viktig och som jag dessutom tycker är tveksam om det verkligen är finansministerns uppgift, jag tänker då på finansministerns ”kamp” mot bankernas utlåningsräntor. Jag är långt ifrån säker på att Sverige tjänar på att bankerna blir oförsiktiga vid prissättningen av risk för att tillfredsställa en kortsiktig publik fokusering på räntenettot. Till de enligt min uppfattning viktigare uppgifterna hör räddningsaktionerna för våra nära vänner Island och Lettland. Dessa två länder har av delvis olika skäl försatt sig i prekära ekonomiska lägen. Jag anser att det är viktigt att Sverige tillsammans med IMF och andra nordiska aktörer går in och tar ansvar för våra närstående länder och förhindrar att de dras in i andra intressesfärer. Men den viktigaste uppgiften för finansministern är att få fart på det finansiella blodomloppet. Här har Anders Borg höjt rösten mot EU-kommissionen. De gemensamma reglerna för garantipaketen har missat ett antal viktiga aspekter. Svenskt näringsliv lider nu kraftigt av kreditbristen. Dels har exportindustrins kunder inte haft förmåga att ta emot beställda leveranser på grund av bristande finansiering dels har näringslivet svårt att finansiering i Sverige då flera finansiärer har dragit ner sina balansräkningar och lämnat Sverige. Av dessa anledningar är det mycket viktigt att det Europeiska garantisystemet skyndsamt ses över så att finansiellt sunda företag kan erbjudas den nödvändiga finansieringen.
SvD Dagens PS
__________________________________________
Lyssna på ”Den politiska talradion” med Göran Pettersson och Jacob Birkeland på
Andra bloggar om:

Inga kommentarer: