måndag 15 augusti 2011

Till jobbskatteavdragets försvar

Det verkar att vara politiskt modernt att komma ut som jobbskatteskeptiker. Dagligen framför ledande opinionsbildare och beslutsfattare att de förordar att ytterligare jobbskatteavdrag får stå tillbaka. I vissa fall framförs hänsyn till statsfinanserna men oftast så presenteras andra reformer som man finner mer angelägna.

Givetvis ska den ekonomiska politiken vara ansvarsfull och den nu pågående statsfinansiella krisen i eurozonen och USA gör läget osäkert. Men kriser hanteras inte bäst genom passivitet. Det kan mycket väl vara så att ett ytterligare jobbskatteavdrag kan vara rätt politik. Jobbskatteavdraget har ett par viktiga funktioner som har positiva effekter såväl kort- som långsiktigt. Den viktigaste funktionen är att de ekonomiska incitamenten för att arbeta ökar. Detta är långsiktigt mycket viktigt och avgörande för finansieringen av den offentliga välfärden. Jobbskatteavdraget ger också ökat konsumtionsutrymme för breda löntagargrupper vilket inte skadar då konjunkturen kan bedömas vara på väg ned på grund av den statsfinansiella krisen i eurozonen och USA. Jobbskatteavdraget har jämfört med flera andra skattesänkningar (t.ex. sänkningar av arbetsgivaravgifter) fördelen att den inte verkar lönedrivande. Detta är viktigt när vi står inför en stor lönerörelse och då konkurensläget mot omvärlden är osäkert.

Många talar som sagt om att det så kallade femte jobbskatteavdraget borde skjutas på framtiden. Jag anser att det vore olyckligt. Däremot finns det all anledning att beakta det nuvarande ekonomiska läget och se över den exakta utformningen av det kommande steget i jobbskattereformen.

2 kommentarer:

Leif Ekstedt sa...

Politisk strategi gillar inte förklaringar som går emot. Ganska tidigt blev det klart att det femte jobbskatteavdraget inte skulle ge fler i arbete.
Vad partiet fumlar med just nu är väl att trots uteblivet femte jobbskatteavdrag finna en lösning för de so betalar värnskatt. Rak information är bättre - om man har någon lösning.

Göran Pettersson sa...

Jag delar inte din uppfattning om effekterna av jobbskatteavdraget. Ekonomiska incitament för att arbeta är långsiktigt bra för den svenska ekonomin. De största marginaleffekterna finns fortfarande när man går från bidragsförsörjning till försörjning via arbete. Därför är det viktigt att ytterligare förstärka jobbskatteavdraget. En reform som minskar marginalskatten i andra änden av löneskalan är troligen endast politiskt genomförbar om den samtidigt kombineras med sänkt skatt för dem som tjänar mindre.