söndag 16 november 2008

Stimulera med förstånd

Under normala förhållanden så är arbetet i riksdagens finansutskott förvisso viktigt och allvarsamt men samtidigt fritt från överraskningar och spänning. Det senaste året har dock varit långt ifrån något normalår. Förutsägelserna om en global finanskris har under hela året varit frekventa även om ovissheten varit stor om exakt när och i vilken omfattning de uppblåsta bubblorna skulle brisera. De senaste månaderna har dock oron övergått i kris och riksdag och regering har fått vidta ett antal kraftfulla åtgärder för att säkerställa stabiliteten i det finansiella systemet. Det är ännu för tidigt att uttala sig om huruvida de vidtagna åtgärderna är tillräckliga eller om ytterligare stabiliseringspaket måste införas. Det står dock klart att den globala finansiella krisen är ett faktum och att den kommer att påverka den reala ekonomin. Tecknen är nu många och klara på att många av världens länder kommer att ha krympande ekonomier under 2009. För Sverige som är en liten och öppen ekonomi innebär detta att vår ekonomi kommer att utsättas för stora prövningar under det kommande året.

När det gäller statens finanser så kommer de att påverkas kraftigt av den försämrade konjunkturen. Statsbudgeten innehåller ett antal automatiska stabilisatorer. Detta innebär att när den ekonomiska aktiviteten avtar så dämpar statens finanser lågkonjunkturen. Skatteintäkterna minskar genom att färre arbetar övertid och genom att fler blir arbetslösa. Samtidigt ökar statens utgifter genom att utbetalningarna av arbetslöshetsersättningar ökar. Utan att det krävs några som helst riksdagsbeslut så kommer staten att bedriva en ekonomiskt stimulerande finanspolitik, helt enligt skolboken. Därutöver finns det i den nu lagda budgetpropositionen finanspolitiska stimulaner på i storleksordningen 30 miljarder. Staten, mycket tack vare finansminister Anders Borg, har under de senaste goda åren haft disciplin att spara i ladorna. Det gör att regeringen har handlingsfrihet att återkomma till riksdagen med ytterligare stimulanser om läget så kräver. Det är dock viktigt att regeringen inte låter sig dras med i den spenderarpsykos som nu börjar sprida sig bland landets politiker och debattörer. Varje fungerande finansdepartement har en lista över åtgärder som kan/bör vidtas vid olika konjunkturlägen. Det är med den kunskapen som grund som förslagen bör tas fram och inte utgående från vad enskilda riksdagsledamöter och intresseorganisationer känner och tycker. Som med allt annat stimulerande så gäller det att dosera rätt, ett alltför vidlyftigt stimulerande idag kommer med automatik att leda till efterverkningar senare.
SvD DN
__________________________________________
Lyssna på ”Den politiska talradion” med Göran Pettersson och Jacob Birkeland på
Andra bloggar om:

Inga kommentarer: