lördag 25 oktober 2008

Fortfarande rätt och riktigt

Ett antal ledande industrimän skriver idag om energipolitik på DN Debatt. Det gav mig anledning att leta fram och läsa mitt jungfrutal i riksdagen. Jag återger det i sin helhet här nedan.


Allmänpolitiska debatten 8 november 2006
Anf. 324 GÖRAN PETTERSSON (m):
Fru talman! I dag debatterar vi energi- och miljöpolitiken tillsammans. Det är bra. De två frågorna hör ihop. Men på samma sätt är energipolitiken starkt sammankopplad med ett antal andra politikområden. Vårt näringsliv, och framför allt basindustrin, är helt beroende av de energipolitiska beslut som fattas i den här kammaren. Jag vill bara påminna om att den svenska basindustrin svarar för över en fjärdedel av den svenska exporten. Härigenom bidrar basindustrin till att finansiera den svenska välfärden. Det är inte vi riksdagsledamöter som skapar välfärden. Vi har bara förmånen att här inne i kammaren få fördela den.
Något som har blivit mycket tydligare på senare tid är att vår säkerhet och nationella frihet påverkas i hög grad av energipolitiken. Genom västvärldens stora nettoimport av olja har det skapats ett beroende av ett antal instabila stater i Mellanöstern. Hittills har det dock funnits ett antal stora oberoende leverantörer, bland annat Norge, men vi ser nu hur deras reserver snart är utvunna. Redan om några år bedöms den stora majoriteten av världens olja komma ifrån länderna Saudiarabien, Iran och Irak.
Även när det gäller naturgas finns det stora säkerhetspolitiska implikationer. Av världens i dag kända naturgasreserver finns hälften i Ryssland. Detta skapar en situation som närmast liknar en monopolsituation. Jag ser vidare med oro att Tyskland bygger fast sig i ett stort beroende av ett fortfarande politiskt omoget Ryssland.
Svensk basindustri har också långtgående planer på att importera stora mängder elenergi från ryska producenter. Detta är inte dåligt bara för miljön – vi har då inte längre kontroll över hur denna elenergi produceras – utan det är också ett säkerhetspolitiskt beklagligt beroende.
I regeringsförklaringen skriver regeringen: ”Energipolitiken ska ge långsiktiga spelregler för energimarknadens aktörer. – – – Företag och konsumenter ska kunna lita på att det finns energi till internationellt konkurrenskraftiga priser i framtiden. Att säkerställa goda konkurrensförhållanden på energimarknaderna är en viktig politisk uppgift. Regeringen kommer att bjuda in riksdagens partier till en bred och långsiktig energiöverenskommelse som har Allians för Sveriges energiöverenskommelse som grund.” Man skriver vidare: ”Regeringen bedömer att den samlade energi- och effekttillgången inte kommer att vara tillräcklig under överskådlig tid.”
Det är en bra regeringsförklaring. Men vackra ord räcker inte. Det är resultaten som räknas. Det vilar ett stort ansvar på denna församling att fatta kloka och långsiktiga beslut rörande energipolitiken.
Regeringsförklaringen lyfter fram vikten av att det finns goda konkurrensförhållanden på energimarknaden. Detta uppnås vanligtvis genom en marknadsanpassning och avreglering. Detta har dock endast delvis genomförts på energimarknaden. Såväl forskningen som erfarenheten visar att en halvdan avreglering sällan är ett framgångskoncept. Förhoppningsvis är vi tillräckligt många som minns konsekvenserna av den otillräckliga avregleringen av finansmarknaden på 90-talet. Samtidigt som bland annat kreditmarknaden avreglerades fanns andra regleringar kvar, bland annat i form av den fasta växelkursen.
Vi ser nu tydliga tecken på att energimarknaden inte fungerar tillfredsställande. Detta beror enligt min uppfattning på att samtidigt som handeln med energi avreglerats så är produktionen av energi fortfarande omgärdad av ett omfattande, politiskt styrt regelverk. För att uppnå de långsiktiga mål som regeringen anger i regeringsförklaringen krävs en delvis ny inriktning av energipolitiken. Vi måste se energiproduktionen som en tillgång och inte en belastning. Vi måste börja se möjligheterna. Icke klimatpåverkande elenergi torde kunna bli en stor exportprodukt för Sverige.
I vårt östra grannland Finland byggs i dag ett toppmodernt kärnkraftverk. Bakom projektet ligger bland annat den finska basindustrin. På detta sätt finansierar den finska industrin uppbyggnaden av den finska energiproduktionen och säkerställer samtidigt sin framtida konkurrenskraft. Det förs dessutom diskussioner om att bygga ytterligare en eller två reaktorer.
Jag anser att vi har mycket att lära av hur Finland utvecklar sin energiproduktion. En liknande lösning borde vara möjlig i Sverige.
Slutligen hoppas jag att vi under denna mandatperiod kommer att få vara med och besluta om en bred och långsiktig energiöverenskommelse, en överenskommelse som är framtidsinriktad och ser möjligheterna, en överenskommelse som säkrar den välfärdsskapande basindustrin, en överenskommelse som värnar miljön och tar ett globalt ansvar i klimatfrågan och en överenskommelse som säkrar vårt nationella oberoende såväl gentemot Ryssland som gentemot instabila stater i Mellanöstern.

__________________________________________
Lyssna på ”Den politiska talradion” med Göran Pettersson och Jacob Birkeland på
Andra bloggar om:

1 kommentar:

Anonym sa...

Hej Göran!

Jag kan se att du också instämmer om behovet för en bred energiöverenskommelse för att trygga det svenska välståndet även i framtiden. Besök gärna vår hemsida www.krafttag.nu och skriv upp dig på uppropet.

Vänliga hälsningar,

Birgitta Resvik
www.krafttag.nu